Co jsme projednávali na třídní scůzce:

10.09.2013 00:00

1. Rodiče byli seznámeni se školním řádem, který si mohou přečíst na nástěnce či webových stránkách školy, svým podpisem potvrdí přečtení tohoto dokumentu

2. Rodičům, či jejich zástupcům je k dispozici ŠvP PV " Svět plný sluníček"

3. Byl zvolen nový třídní důvěrník : p. Švandrlíková

4. Rodiči byl navržen příspěvek do třídního fondu na rok 600,-Kč, který byl odsouhlasen, platba 1.pololetí 300,- a II.pololetí 300,-

5. Rodiče souhlasili s navrženými aktivitami třídy na školní rok 2013/2014 - karnevaly, oslavy, společné dílny, výlety atd.

6. Předškolní děti se budou moc přihlásit na sportovně pohybové hry, anglický jazyk, sbor - vše bude upřesněno na třídě

7. Děti chodící do logopedické si mohou nosit do MŠ logopedická cvičení a na nápravě spolupracovat s paní učitelkou

8. Rodičům bylo doporučeno číst veškeré vyvěšené informace - některé informace možno najít i na webových stránkách

9. Je zapotřebí hlásit veškeré změny telefonních čísel, změny bydliště, pojišťovny

10. Rodiče byli seznámeni o uzavření MŠ o vánočních a letních prázdninách a omezení provozu při ostatních prázdninách

11.Rodiče podepsali souhlas s umisťováním fotografií na web. stránkách, kamerováním dětí

12. Rodiče byli seznámeni s dokumentem  o bezpečnosti a ochraně zdraví ( především co se týká úrazu dětí v MŠ)- možno nahlédnout na webových  stránkách školy v odkazu DOKUMENTY

13. Při předávání rodiče nahlásí zdravotní stav dítěte, do MŠ nenosit žádné léky, rodiče nahlásí a v šatně zapíšou,

      jak jde dítě domů - po obědě, po spaní

14. Děti musí mít řádně podepsané  nebo jinak označené své věci, nenosit žádné hračky, nebezpečné předměty cenosti, jídlo v MŠ je stravování zajištěno

15. Dát dětem vhodné oblečení na ven, do třídy, pevné obutí

16. Včas omlouvat své dítě z docházky , pokud chybí déle jak 5 pracovních dnů, omluvit písemně v kanceláři školy

17. Po vyzvednutí dítěte - opustit areál MŠ, není dovoleno používat zahradní prvky po odchodu dětí z MŠ, do areálu je zakázáno vodit zvířata

18. Upozornění na platby. děti s OŠD platí úplatu i stravné, děti v předškolním věku platí pouze stravné, ostatní platí školné i stravné,

      stravné je nutné platit do 5. dne v měsíci a úplatu do 15.dne v měsíci

19. S rodiči bylo domluveno v rámci hygieny : přinést 1x za měsíc balení papírových kapesníčků

                                                                              1x za půl roku balíček vlhčených ubrousků

20.Poprosili jsme rodiče o pomoc při sponzoringu školy jakýmkoli způsobem, při sběru papíru a PET víček